Άρθρο για την Κ.Αλ.Ο. και την εργασιακή ένταξη ατόμων με νοητική αναπηρία

The Role of Social Enterprise in Creating Work Options for People With Intellectual and Developmental Disabilities, Lysaght και συν. 2018

Διαβάστε στο σύνδεσμο που ακολουθεί!

koinsep-id