Εκδήλωση ενημέρωσης Διοικητικού Προσωπικού Δήμου Αλοννήσου

Το Κέντρο Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Μαγνησίας, στο πλαίσιο της συνέργειας με το Δήμο Αλοννήσου με τίτλο «Ευαισθητοποίηση Δήμου Αλοννήσου σχετικά με την Κ.Αλ.Ο.», πραγματοποίησε την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019 εκδήλωση ενημέρωσης του διοικητικού προσωπικού του Δήμου σχετικά με την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία. Σκοπός της ενημέρωσης ήταν η αύξηση της αναγνωρισιμότητας του πεδίου της Κ.Αλ.Ο. από τους φορείς της δημόσιας διοίκησης και οι δυνατότητες ανάπτυξης της μεταξύ τους συνεργασίας.

Αρχικά, έγινε αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και ακολούθησε η παρουσίαση του πεδίου στη Θεσσαλία και ιδιαίτερα στη Μαγνησία. Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν οι συμβάσεις που μπορούν να συναφθούν μεταξύ Δημοσίου και φορέων Κ.Αλ.Ο. Ιδιαίτερα έμφαση δόθηκε στην αξιοποίηση προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ Ο.Τ.Α. και φορέων Κ.Αλ.Ο., στη δυνατότητα παραχώρησης χρήσης κινητής ή και ακίνητης περιουσίας τους σε φορείς Κ.Αλ.Ο. και στις Δημόσιες Συμβάσεις Κοινωνικής Αναφοράς. Τέλος, το προσωπικό ενημερώθηκε σχετικά με τη λειτουργία και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Κέντρου Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Μαγνησίας.

Η συνέργεια του Κέντρου Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Μαγνησίας με το Δήμο Αλοννήσου, πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης «Κέντρα Στήριξης της Κ.ΑΛ.Ο.». Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014- 2020».