Δικτύωση με το Κέντρο Ημέρας ΚΗΠΟΣ

Το Κέντρο Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Μαγνησίας πραγματοποίησε τη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2019 συνάντηση με επιστημονικό προσωπικό του Κέντρου Ημέρας για την προώθηση της ψυχικής υγείας Κ.Η.Π.Ο.Σ., στο πλαίσιο των ενεργειών προώθησης της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας. Η συνάντηση αποτέλεσε μέρος των δράσεων δικτύωσης με φορείς κατά την παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης και πληροφόρησης σε ζητήματα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Κέντρου Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Μαγνησίας.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση του Κέντρου Ημέρας, σχετικά με τη λειτουργία, τους σκοπούς και το πλαίσιο δράσης του Κέντρου Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Μαγνησίας, η διερεύνηση πεδίων μελλοντικής συνεργασίας του Κέντρου Ημέρας για την προώθηση της ψυχικής υγείας Κ.Η.Π.Ο.Σ. με το Κέντρο Στήριξης Κ.Αλ.Ο. αναφορικά με την προώθηση της απασχόλησης σε άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας και φροντιστές αυτών, η διάθεση ενημερωτικού υλικού σχετικά με την Κ.Αλ.Ο. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παραδόθηκε ενημερωτικό Τρίπτυχο Φυλλάδιο Κέντρου Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Μαγνησίας και η Προωθητική Αφίσα Κέντρου Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Μαγνησίας.

Η δικτύωση του Κέντρου Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Μαγνησίας με το Κέντρο Ημέρας για την Προώθηση της Ψυχικής Υγείας ΚΗΠΟΣ, πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης «Κέντρα Στήριξης της Κ.ΑΛ.Ο.». Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014- 2020».