Προγράμματα νέων θέσεων εργασίας από τον ΟΑΕΔ για φορείς Κ.Αλ.Ο.

Έξι προγράμματα νέων θέσεων εργασίας του ΟΑΕΔ είναι ανοιχτά προς υποβολή αιτήσεων:

Πρόγραμμα προεργασίας για 3.000 ανέργους νέους, ηλικίας 18-30 στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Θεσσαλίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Το πρόγραμμα διαρκεί 7 μήνες και η επιχορήγηση ανέρχεται στο 100% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, καθώς ο ΟΑΕΔ καταβάλει μηνιαία αποζημίωση ίση με τον νόμιμο κατώτατο μισθό (με πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές), καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας. Ωφελούμενοι είναι άνεργοι 18-30 ετών, απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν αποκτήσει τον τίτλο σπουδών τους εντός της προηγούμενης τριετίας.

Πρόγραμμα 9.200 δικαιούχων – Επιταγής Επανένταξης στην αγορά εργασίας
Το πρόγραμμα διαρκεί 12 μήνες με ελάχιστες μεικτές απολαβές τα 830€ για επιδοτούμενους ανέργους που μετατρέπουν το επίδομα ανεργίας τους σε «επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας». Η επιχορήγηση ανέρχεται στο 80% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους έως τα 830€ μηνιαία.

Πρόγραμμα Απασχόλησης 3.500 ανέργων πτυχιούχων ηλικίας 22-29 ετών
Το πρόγραμμα διαρκεί 10 μήνες και η επιχορήγηση ανέρχεται στο 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους έως τα 750€ μηνιαία. Στην επιχορήγηση του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους συμπεριλαμβάνονται και τα αντίστοιχα δώρα
Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας. Ωφελούμενοι είναι άνεργοι πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι,) ηλικίας 22 έως 29 ετών.

Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων 18-29 ετών
Το πρόγραμμα διαρκεί 12 μήνες, αλλά αυξάνεται σε 15 μήνες για τους μακροχρόνια ανέργους και τους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Η επιχορήγηση ανέρχεται στο 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους έως τα 750€
μηνιαία. Στην επιχορήγηση του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους συμπεριλαμβάνονται και τα αντίστοιχα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας. Ωφελούμενοι είναι άνεργοι, ηλικίας 18-29 ετών, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1) μήνα και μακροχρόνια άνεργοι, ηλικίας 18-29 ετών, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών.

Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων από Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)
Το πρόγραμμα διαρκεί 12 μήνες με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 12 μήνες. Η επιχορήγηση ανέρχεται στο 90% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους έως τα 800€ μηνιαία για πλήρη απασχόληση ή έως 400€ μηνιαία για μερική απασχόληση.
Στην επιχορήγηση του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους συμπεριλαμβάνονται και τα αντίστοιχα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας.
Ωφελούμενοι είναι Άτομα με Αναπηρίες (AμεΑ), Απεξαρτημένα Άτομα από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένα, Νεαρά Παραβατικά Άτομα ή Νεαρά Άτομα που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο.

Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων σε Κλάδους Έξυπνης Εξειδίκευσης
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης και διαρκεί 15 μήνες. Επίσης, στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν όσες επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το αντικείμενο της δραστηριότητάς τους, επιθυμούν να
δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας ειδικοτήτων Πληροφορικής. Η επιχορήγηση ανέρχεται στο 60% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους έως τα 700€ μηνιαία για απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 750€ μηνιαία για κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου και 800€ μηνιαία για κατόχους διδακτορικού τίτλου. Στην επιχορήγηση του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους  συμπεριλαμβάνονται και τα αντίστοιχα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας. Ωφελούμενοι είναι άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ηλικία έως 39 ετών.