Δικτύωση Κέντρου Στήριξης Κ.Αλ.Ο. και Κέντρου Κοινότητας Δήμου Βόλου

Το Κέντρο Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Μαγνησίας πραγματοποίησε την Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019 συνάντηση με τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Βόλου, στο πλαίσιο των ενεργειών προώθησης της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των δράσεων δικτύωσης κατά την παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης και πληροφόρησης σε ζητήματα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας σχετικά με την ένταξη κοινωνικά ευάλωτων ομάδων στο πλαίσιο της Κ.Αλ.Ο.

Η συνάντηση αποτέλεσε την πρώτη κοινή δράση στο πλαίσιο της συνέργειας του Κέντρου Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Μαγνησίας με την ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Δήμου Βόλου, με τίτλο «Πεδία συνεργασίας Κέντρου Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Μαγνησίας με την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Βόλου (ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ».

Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση των στελεχών του Κέντρου Κοινότητας για τη λειτουργία και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Κέντρου Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Μαγνησίας, η διερεύνηση πεδίων συνεργασίας του Κέντρου Κοινότητας με το Κέντρο Στήριξης Κ.Αλ.Ο. αναφορικά με την προώθηση της απασχόλησης, η διάθεση ενημερωτικού υλικού σχετικά με την Κ.Αλ.Ο., η συμφωνία για την τοποθέτηση φόρμας ενδιαφερομένων σε εμφανές σημείο για τη συμπλήρωση στοιχείων από ωφελούμενους του Κέντρου Κοινότητας που επιθυμούν επαφή με το Κέντρο Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Μαγνησίας. Η συνέργεια του Κέντρου Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Μαγνησίας με την ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Δήμου Βόλου, πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης «Κέντρα Στήριξης της Κ.ΑΛ.Ο.». Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014- 2020».