Ποιοί είμαστε

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
Κ.Αλ.Ο

Το Κέντρο Στήριξης Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας Μαγνησίας αποτελεί «σημείο ενημέρωσης» για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, δομή συμβουλευτικής υποστήριξης κοινωνικών επιχειρηματιών και υποψηφίων κοινωνικών επιχειρηματιών και δομή υποστήριξης της δημιουργίας και ανάπτυξης άλλων φορέων Κ.ΑΛ.Ο. Προωθεί την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και την κοινωνική επιχειρηματικότητα στο νομό Μαγνησίας.

Είναι ενταγμένο στη Δράση «Κέντρα Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, στους Άξονες Προτεραιότητας 2,4,5, Επενδυτική Προτεραιότητα 9.5: «Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση» και Ειδικό στόχο 1: «Ενίσχυση της απασχόλησης μέσω της ενίσχυσης της σύστασης και λειτουργίας Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας».

Η ΠΟΡΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Η ΠΟΡΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ είναι μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας. Είναι αρμόδια για τη λειτουργία του Κέντρου Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Μαγνησίας. Το 50% των στελεχών του Κέντρου Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Μαγνησίας αποτελούν μέλη της ΠΟΡΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ και το 100% της φιλοσοφίας του Κέντρου Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Μαγνησίας εκφράζει την προσέγγιση της της ΠΟΡΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ για τα ψυχοκοινωνικά προβλήματα και τις λύσεις τους.

Η ΕΙΔΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Κ.Αλ.Ο

Το Μητρώο Κ.Αλ.Ο, υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και έχει ως κύριο έργο την χάραξη, εφαρμογή και παρακολούθηση της Κυβερνητικής Πολιτικής για την Κ.Αλ.Ο.

Αναλυτικότερα, συγκεντρώνει ως όργανο καταγραφής και ελεγκτικό όργανο όλους του φορείς Κ.Αλ.Ο., σε συμφωνία με την Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, και παρακολουθεί και συντονίζει τις σχετικές δράσεις για την εφαρμογή και τη διασφάλιση της συνεκτικότητας της Εθνικής Στρατηγικής. Μελετά και παράγει πολιτικές και επιβλέπει την εφαρμογή τους, προς όφελος του πολίτη. Αναπτύσσει συνεργασία στους θεματικούς τομείς με αρμόδια Υπουργεία. Εξειδικεύει την Εθνική Στρατηγική ανά τομέα, σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία και φορείς, παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις.
Το Μητρώο Κ.Αλ.Ο. στηρίζει τη λειτουργία του Κέντρου Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Μαγνησίας για την προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας στη Μαγνησία.

Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία δεν είναι ένα πανεπιστημιακό μάθημα ούτε ένα εργαστηριακό πείραμα. Είναι ο τρόπος με τον οποίον άνθρωποι, που ίσως άλλοτε ήταν αποκλεισμένοι από την αγορά εργασίας, καταφέρνουν να διεκδικήσουν τη θέση τους στο χώρο της επιχειρηματικότητας. Είναι ο τρόπος με τον οποίον άτομα που δε διαθέτουν τους πόρους να επιχειρήσουν ατομικά, μπορούν να συνεταιριστούν και εργαστούν σε περιβάλλον ασφάλειας και αλληλεγγύης. Είναι ο τρόπος με τον οποίον μέλη κοινωνικά ευάλωτων ομάδων μπορούν να δείξουν το σθένος τους, να συνεργαστούν, να χειραφετηθούν.

Το Κέντρο Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Μαγνησίας είναι όλοι εσείς που θέλετε να ενημερωθείτε για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και να προωθήσετε την δίκαιη και αλληλέγγυα εργασία. Το Κέντρο Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Μαγνησίας είναι όλοι εσείς που επιζητείτε να εργαστείτε μαζί με άλλους σε συνθήκες ασφάλειας και ισοτιμίας. Το Κέντρο Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Μαγνησίας είναι όλοι εσείς, τα άτομα και οι ομάδες, που έχετε μια ιδέα και ψάχνετε τον τρόπο να την κάνετε κοινωνική επιχείρηση.