Δωρεάν Υπηρεσίες

Στo Κέντρο Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Μαγνησίας παρέχονται: (α) Υπηρεσίες δημοσιότητας που απευθύνονται στο γενικό πληθυσμό, σε φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται να πληροφορηθούν για τα ζητήματα της Κ.ΑΛ.Ο., όπως επίσης και σε υποψήφιους κοινωνικούς επιχειρηματίες (α’ δέσμη ενεργειών) και (β) Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής σε υφιστάμενους Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. ή/και σε φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται για την ίδρυση φορέων Κ.Αλ.Ο. , όπως υποστήριξη στη δημιουργία επιχειρηματικών σχεδίων, συνοδευόμενων από αίτηση χρηματοδότησης ή υποστήριξη στη δημιουργία Marketing plan, ή υποστήριξη στη δημιουργία επιχειρηματικών σχεδίων συνοδευόμενων από υποστήριξη στην υποβολή αίτησης εγγραφής στο Μητρώο Φορέων Κ.Αλ.Ο. (β’ δέσμη ενεργειών).

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία αποτελεί ένα τομέα με πολλές δυνατότητες
και προοπτικές. Είμαστε δίπλα σου για να σε ενημερώσουμε και να σε καθοδηγήσουμε
σχετικά με ζητήματα όπως:

 • Θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας φορέων Κ.Αλ.Ο.
 • Πλεονεκτήματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από την ίδρυση φορέων Κ.Αλ.Ο.
 • Διαδικασίες ίδρυσης φορέων Κ.Αλ.Ο.
 • Πηγές χρηματοδότησης φορέων Κ.Αλ.Ο.
 • Δικτύωση με άλλους φορείς Κ.Αλ.Ο.
 • Διαχείριση δυναμικής και συγκρούσεων επιχειρηματικής ομάδας.
 • Ενδυνάμωση επιχειρηματικής ομάδας.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Σε κάθε φορέα Κ.Αλ.Ο. είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα καταστατικό που να ρυθμίζει τους όρους της λειτουργίας του. Ανάλογα με τον σκοπό τους, οι φορείς Κ.Αλ.Ο. κατά την ίδρυσή τους συντάσσουν καταστατικό, στο οποίο καθορίζονται ο σκοπός και η διάρκειά τους, ζητήματα που αφορούν τα μέλη τους, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους, οι πόροι τους, καθώς και οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Για να συσταθεί ένας φορέας Κ.Αλ.Ο. και να αποκτήσει νομική προσωπικότητα, είναι απαραίτητη η εγγραφή του στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κ.Αλ.Ο., την αρμόδια Διοικητική Αρχή για τη σύσταση, τον έλεγχο και την εποπτεία των φορέων αυτών. Η αίτηση εγγραφής συνοδεύεται από το καταστατικό και κάποια επιπλέον δικαιολογητικά ανάλογα με την κατηγορία του φορέα.

BUSINESS PLAN

Το business plan είναι το σχέδιο που συνδέει την επιχειρηματική σου ιδέα
με την πραγματικότητα. Αποτελεί την «εικόνα» της επιχείρησής σου, δείχνοντάς σου:

 • Πού βρίσκεσαι τώρα.
 • Πού θέλεις να βρεθείς στο μέλλον.
 • Με ποιον τρόπο σκοπεύεις να φτάσεις εκεί.

Αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο για:

 • Της παρακολούθηση της προόδου της επιχείρησής σου.
 • Την προσέλκυση επενδύσεων / την άντληση χρηματοδοτήσεων από φορείς όπως
  τράπεζες, κρατικούς ή ευρωπαϊκούς οργανισμούς, υποψήφιους επενδυτές.

MARKETING PLAN

Το marketing plan είναι ο «οδικός χάρτης» μέσω του οποίου το προϊόν ή την υπηρεσία σου θα φτάσει σε πιθανούς πελάτες. Αποτελεί ένα σύνολο ενεργειών που θα βοηθήσουν την επιχείρησή σου:

 • Να κατανοήσει την αγορά στην οποία στοχεύει και τον ανταγωνισμό που θα αντιμετωπίσει
 • Να αντιληφθεί τις δυνάμεις και τις αδυναμίες της, καθώς και να εντοπίσει τις ευκαιρίες και απειλές που παρουσιάζονται

Να καταρτίσει και να  υλοποιήσει το κατάλληλο πρόγραμμα δράσης προκειμένου να πετύχει τους στόχους και τη στρατηγική του marketing.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Συνέργειες με ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμίδας και ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ σχετικά με την προώθηση της Κ.Αλ.Ο.
Διοργάνωση ημερίδων για την προαγωγή της Κ.Αλ.Ο.
Διεξαγωγή θεματικών εργαστηρίων για την ενημέρωση και εξοικείωση του κοινού με την Κ.Αλ.Ο.
Υλοποίηση εκδηλώσεων προβολής καλών πρακτικών Κ.Αλ.Ο.