Χρήσιμα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Η Ειδική Γραμματεία Κ.Αλ.Ο, υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και έχει ως κύριο έργο την χάραξη, εφαρμογή και παρακολούθηση της Κυβερνητικής Πολιτικής για την Κ.Αλ.Ο.
Αναλυτικότερα, καταρτίζει την Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, παρακολουθεί και συντονίζει τις σχετικές δράσεις για την εφαρμογή και τη διασφάλιση της συνεκτικότητας της Εθνικής Στρατηγικής. Μελετά και παράγει πολιτικές και επιβλέπει την εφαρμογή τους, προς όφελος του πολίτη. Αναπτύσσει συνεργασία στους θεματικούς τομείς με αρμόδια Υπουργεία. Εξειδικεύει την Εθνική Στρατηγική ανά τομέα, σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία και φορείς, παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις.
Η Ειδική Γραμματεία Κ.Αλ.Ο. στηρίζει τη λειτουργία του Κέντρου Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Μαγνησίας για την προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας στη Μαγνησία.
https://kalo.gov.gr/

Πλατφόρμα Δικτύωσης Φορέων Κ.Αλ.Ο.

Σκοπός της πλατφόρμας αυτής είναι η παρουσίαση και η δικτύωση όλων των φορέων Κ.Α.Λ.Ο που λειτουργούν στην Ελλάδα. Η πλατφόρμα χαρτογραφεί τους φορείς ανά νομό έδρας, τύπο δραστηριότητας, επωνυμία, τομέα δράσης.
https://foreis-kalo.gr/

Μητρώο Φορέων Κ.Αλ.Ο.

Το Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας έχει ως αρμοδιότητες
α) Την παροχή πληροφοριών τύπου help desk σε πολίτες αναφορικά με τις προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, συνεταιρισμών εργαζομένων, απόκτησης ιδιότητας «Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας».
β) Την παροχή πληροφοριών τύπου help desk σε πολίτες αναφορικά με τη λειτουργία και συμμετοχή στις υποστηρικτικές δομές και στα υποστηρικτικά μέτρα.
γ) Την έγκριση σύστασης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Συνεταιρισμών Εργαζομένων.
δ) Την τήρηση και λειτουργία του Γενικού Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.
ε) Το σχεδιασμό και την ανάπτυξη υποστηρικτικών μέτρων για τους Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.
στ) Την παρακολούθηση των δράσεων που αναπτύσσονται για την υποστήριξη των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.
https://kalo.yeka.gr/
https://aplo.yeka.gr/
https://www.ypakp.gr/

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Υπάρχουν φορολογικά ή ασφαλιστικά κίνητρα για την συμμετοχή σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ή Συνεταιρισμούς Εργαζομένων;

Εργαζόµενοι στους Συνεταιρισµούς Εργαζοµένων και στις Κοιν.Σ.Επ., οι οποίοι ανήκουν στις Ευάλωτες Οµάδες Πληθυσµού και λαµβάνουν επίδοµα πρόνοιας ή επιδόµατα επανένταξης ή οποιασδήποτε µορφής νοσήλιο ή παροχή ή σύνταξη ως έµµεσα ασφαλισµένοι, συνεχίζουν να εισπράττουν τις παροχές αυτές ταυτόχρονα µε την αµοιβή τους από την Κοιν.Σ.Επ. ή το Συνεταιρισµό Εργαζοµένων.

Ποσοστό έως 35% των κερδών προ φόρων, το οποίο καταβάλλεται από τους Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας στους εργαζομένους τους, θεωρείται ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτη εργασία και δεν περιλαµβάνεται κατά τον προσδιορισμό του καθαρού κέρδους από επιχειρηματική δρασρηριότητα του Φορέα (αρ.12 και 21 του Ν.4172/2013)»

Ποιοι είναι οι κύριοι στόχοι του θεσμικού πλαισίου;

Α) Διάχυση του παραδείγματος της κοινωνικής οικονομίας σε όλους τους δυνατούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας.

Β) Δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος που θα στηρίζει και θα ενισχύει τα παραγωγικά εγχειρήματα αυτοδιαχείρισης, ώστε μέσω της κάλυψης κοινωνικών αναγκών να μπορούν να συμβάλλουν στην  κοινωνική πρόοδο και στη δίκαιη οικονομική ανάπτυξη.

Γ) Καθορισμός και ανάδειξη της συλλογικής και της κοινωνικής ωφέλειας ως συστατικά στοιχεία της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Δ) Ουσιαστική ανάπτυξη της διαβούλευσης, της συμμετοχής και της συναπόφασης με τους κοινωνικούς εταίρους και τους ίδιους του Φορεις της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, σχετικά με τα θέματα που ρυθμίζουν πολιτικά, νομικά, διοικητικά το πεδίο.

Ποιο είναι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την Κοινωνική Οικονομία;

Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την Κοινωνική  και Αλληλέγγυα Οικονομία. (Ν.4430/2016, ΦΕΚ 205/Α/31-10-2016) και η εφαρμοστική Υπουργική Απόφαση 61621/Δ5.2643/30-12-2016 (ΦΕΚ), ρυθμίζουν το πεδίο της κοινωνικής οικονομίας και την παρέμβαση-εποπτεία του Κράτους σε αυτό.

Σκοπός του νέου θεσμικού πλαισίου είναι η ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, μέσω της δημιουργίας ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος, που θα διευκολύνει τη συμμετοχή όλων των πολιτών σε όλες τις δυνατές παραγωγικές δραστηριότητες, με τη διάχυση πρακτικών δημοκρατίας, ισότητας, αλληλεγγύης, συνεργασίας, καθώς και του σεβασμού στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Τι είναι ο Φορέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας;

Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας είναι:

α. Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις

β. οι Κοινωνικοί Συνεταιρισµοί Περιορισµένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.),

γ. οι Συνεταιρισµοί Εργαζοµένων,

δ. οποιοδήποτε άλλο µη µονοπρόσωπο νοµικό πρόσωπο, εφόσον σωρευτικά i) Αναπτύσσει δραστηριότητες συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας, ii) Μεριµνά για την πληροφόρηση και τη συµµετοχή των µελών του και εφαρµόζει δηµοκρατικό σύστηµα λήψης αποφάσεων, σύµφωνα µε την αρχή ένα µέλος µία ψήφος, ανεξάρτητα από τη συνεισφορά κάθε µέλους. iii) Το καταστατικό του προβλέπει περιορισµούς στη διανοµή κερδών iv) Εφαρµόζει σύστηµα σύγκλισης στην αµοιβή της εργασίας, v) Αποβλέπει στην ενδυνάµωση των οικονοµικών δραστηριοτήτων του και τη µεγιστοποίηση της παραγόµενης κοινωνικής ωφέλειας µέσω της οριζόντιας και ισότιµης δικτύωσης µε άλλους φορείς ΚΑΛΟ. vi) Δεν έχει ιδρυθεί και δεν διοικείται άµεσα ή έµµεσα από Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. α΄ή β΄ βαθµού ή από άλλο νοµικό πρόσωπο του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
 • ΕΣΠΑ 2014-2020
  espa.gr
 • Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
  epan2.antagonistikotita.gr
 • ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση
  empedu.gov.gr
 • Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020
  agrotikianaptixi.gr
 • Ε.Π. Αλιεία και Θάλασσα
  alieia.gr
 • Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
  esfhellas.gr
 • Εταιρία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. – Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ
  eapilio.gr
 • Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας
  thessalia-espa.gr
 • Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα
  etean.gr
 • Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
  www.oaed.gr
 • Γ.Γ. Έρευνας και Τεχνολογίας
  gsrt.gr
 • Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Καινοτομίας
  eyed-etak.gr
 • Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας
  interreg.gr
 • Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
  eib.org/en/
 • Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Πρόσβαση σε χρηματοδότηση
  ec.europa.eu/growth/access-to-finance_en
 • Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Ευκαιρίες χρηματοδότησης
  ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities_en
 • EUcalls – Αναζήτησηευρωπαϊκώνπροσκλήσεων
  eucalls.net/

Προτεινόμενα

 • Start up Greece – Ιστότοπος υποστήριξης νέων επιχειρηματικών ιδεών
  startupgreece.gov.gr/
 • Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. – “Enterprise Greece”
  enterprisegreece.gov.gr/
 • Fair Trade Hellas
  www.fairtrade.gr/
 • Εκπαιδευτική Πλατφόρμα ΚΑΛΟ
  kalomathe.gr
 • Ηλεκτρονική πλατφόρμα Open Mind για την κοινωνικήεπιχειρηματικότητα
  platform.open-mind-project.eu/el/login
 • Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Έρευνας για τις Συνεργατικές και Κοινωνικές. Επιχειρήσεις
  euricse.eu/
 • Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
  seforum.gr/
 • Παγκόσμιος Οργανισμός Δίκαιου Εμπορίου (WFTO)
  fairtrade-advocacy.org/
 • RIPESS-Europe – Ευρωπαϊκό δίκτυο για την προώθηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
  www.ripess.org